Domů   RSS   Registrace  

MÉDIA | a.s.

CZ | EN

MÉDIA

 PFF3 


 

PDF ke stažení
ČLÁNEK KE STAŽENÍ

 

Josef Trochta:
Les je výnosové aktivum, nikoli pouhý předmět regulací státu zatěžující vlastníka

HOVOŘILI JSME SE STATUTÁRNÍM ŘEDITELEM A MAJITELEM SPOLEČNOSTI LAND VALUE, A.S., ING. ET ING. JOSEFEM TROCHTOU, MBA. PORTFOLIO AKTIVIT SPOLEČNOSTI ZAHRNUJE ZEJMÉNA OBCHOD S LESNÍMI POZEMKY A KOMPLEXNÍ SPRÁVU LESNÍCH MAJETKŮ. ZAJÍMAVOU OBLAST PODNIKÁNÍ ALE POSUNUL JEŠTĚ DÁL, ZALOŽIL LAND VALUE FUND, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S., PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY. JAK SE DNES DĚLÁ BYZNYS S LESNÍMI MAJETKY A JAKÉ SYNERGIE PŘINÁŠÍ SCHOPNOST VLASTNÍ SPRÁVY TOHOTO DRUHU NEMOVITOSTÍ, SE DOČTETE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.

Co vás vedlo k založení společnosti Land Value?
Byl to přirozený proces profesního vývoje manažera, obchodníka a investora. Pochopil jsem, jak funguje konkrétní trh a co musím přinést, abych v konkurenci uspěl. Obchod s nemovitostmi, v tomto případě obchod s lesními majetky, jsem propojil s jejich kvalifikovanou komplexní správou.

Jak vznikl prvotní nápad,
na kterém jste vybudoval společnost?

Pocházím z Valašska, z rodiny staletí hospodařící na zemědělské a lesní půdě. Vždy to byl zdroj obživy, a proto také předmět ochrany. Mám na půdu pohled hospodáře, který vidí její schopnost dlouhodobě poskytovat rentu a skutečné hodnoty. To odráží název obchodní skupiny Land Value, to znamená půda a její hodnota.

Takže s lesním hospodařením máte bohaté
zkušenosti?
Lesní hospodářství znám nejen z pohledu velkých vlastníků lesů, jako jsou stát nebo obce, ale i z pozice poskytovatele služeb malým vlastníkům či obchodníkům s nemovitostmi. Vzděláním
jsem lesník, ekonom a manažer. V oblasti lesního hospodářství se profesně nepřetržitě pohybuji dnes již dvacet let. Vedle práce manažera se snažím maximalizovat svoji znaleckou činnost v terénu. Jen tak mohu zaručit maximalizaci výnosů a optimalizaci nákladů na každém čtverečním metru lesního
pozemku. Z pohledu řízení byznysu považuji za klíčové strategické řízení a schopnost systematicky pracovat s informacemi. Jen tak je možné plánovat, kontrolovat a vždy znát aktuální fyzický i ekonomický stav spravovaného
majetku. Opírám se o kvalitní back office, kde zaměstnávám výhradně profesionály, kteří jsou schopni ustát vysoké nároky na jejich odbornost a pracovní nasazení. To je klíčové pro zajištění
kvalitní podpory mně a lidem venku. Stejné pravidlo platí pro síť externích spolupracovníků a dodavatelů.

 


Pocházím z Valašska, z rodiny staletí hospodařící na zemědělské a lesní půdě.


 

Jak vypadá majetkové portfolio, které
spravujete?
Jedná se o proměnlivý soubor pozemků na území celého Česka a částečně na Slovensku. Vždy nakupujeme lesní majetek za výhodnou cenu s jasnou představnou, jaká bude jeho konkrétní
nákladová a výnosová bilance v krátkodobém horizontu. V praxi není zdaleka každý pozemek vhodný k začlenění do portfolia.
Pro zařazení do dlouhodobé držby je rozhodujícím kritériem jeho schopnost pokrýt náklady na kapitál vložený investory, náklady na správu a riziko. Z tohoto pohledu nevyhovující majetek úspěšně obchodujeme na vhodných trzích.

Děláte i správu majetku klientů?
Spravujeme majetky fyzickým i právnickým osobám. Pro klienty je to efektivnější řešení, než kdyby se o správu lesa pokoušeli sami bez potřebných znalostí, zkušeností a zázemí. Pro nás
je vždy rozhodující zadání vlastníka, které se v rámci platné legislativy a možností konkrétního lesního majetku snažíme naplnit. Pro naši činnost není podstatné, zda se jedná o lesní majetek malý nebo velký, ucelený či roztříštěný, soukromý nebo ve veřejném vlastnictví.

Proč jste založil LAND VALUE FUND, bylo to logické pokračování lesního hospodaření?
V současné době je majetek fondu převážně majetkem mým a částečně majetkem klíčových spolupracovníků, kteří se na tomto podnikání významně podílejí. Téměř veškerou hodnotu jsme vygenerovali prostřednictvím tohoto byznysu. Nemovitostní držba dnes už váže značné finanční prostředky, pro další růst  potřebujeme další kapitál. Proto jsme se rozhodli pro oslovení
dalších investorů.


Jsme obchodníci, s riziky kalkulujeme a maximálně je
využíváme v náš prospěch.Jakou výhodu představuje investice do
vašeho fondu?

Jednoznačně stabilní výnos, garance a osobní přístup. Například oproti investicím do dluhopisů nebo běžných akcií poskytuje fond investorovi stabilní výnos a nesrovnatelně větší bezpečnost.
Naprosto zásadní výhodou je garance vkladu investora do prioritních akcií hodnotou akcií výkonnostních, tedy převážně mých. Prostřednictvím fondu financujeme výhradně společnosti
a projekty, které sami řídíme. Díky tomu nad nimi máme plnou kontrolu. Nenakupujeme a neprodáváme nemovitosti z „pražské kanceláře“, provádíme vlastní kvalifikované ocenění a komplexní správu. Máme proto dokonalý přehled o stavu majetku a jeho hodnotě.


Tato oblast investic je státem regulována
a pod dohledem?
Činnost fondu je pod drobnohledem nezávislých institucí, kdy funguje propracovaná kontrola a dohled. Pokusím se to nastínit alespoň stručně. Ke stanovení hodnoty akcií dochází na základě kvartálních výsledků hospodaření. Jednou ročně znalec oceňuje majetkové účasti, stejně tak je každoročně příslušným znalcem
oceňován veškerý nemovitý majetek. Účetní výkazy jsou auditovány renomovanou auditorskou kanceláří. Fond řídí správce fondu, což je investiční společnost. O jednotlivých investicích rozhoduje investiční výbor, jehož členy mohou být
i větší investoři. Kontrolní funkci dále zajišťuje ČNB a depozitářská banka.

Pro koho je investice do vašeho fondu
vhodná a jak se může investor zapojit?

Fond je zajímavý pro investory, kteří si uvědomují bezpečnost investic do reálných hodnot. Investice do našeho fondu je určena pro ty, kteří chtějí vidět na reálné aktivum, chtějí vidět na jeho správu a chtějí znát lidi zhodnocující jejich majetek. V případě, že má investor zájem o investování, může tuto věc konzultovat s libovolným investičním zprostředkovatelem, oslovit správce fondu – AVANT investiční společnost, a.s., nebo nás přímo kontaktovat na www.landvalue.cz. Pro ty ostatní jsou tu investice do virtuálních finančních „derivátů derivátů“.


Fond je zajímavý pro investory, kteří si uvědomují bezpečnost investic do reálných hodnot.Jaké výnosy a výhody nabízí?
Hlavní prioritní akcie poskytuje nadstandardní výnos 6,0 % p. a. Výnos je garantován i v případě, že by se fondu nedařilo. V takovém případě by byl výnos prioritní akcie minimálně 5,4 %. Rizikovými akciemi jsou akcie výkonnostní, které investorům nenabízíme. Mohou mít vyšší výnos, ale zároveň nesou riziko ztráty. Tyto výkonnostní akcie jsou určeny pro mě, případně
pro obchodní partnery či spolupracovníky, kteří se na podnikání fyzicky podílejí a jsou připraveni nést finanční zodpovědnost za svá rozhodnutí. Výhodnou našeho fondu je nulový výstupní poplatek už po třech letech a po stejné době nulové zdanění výnosů u fyzických osob. Zajímavá je také možnost měsíčního odkupu akcií investorů fondem, což zvyšuje jejich likviditu. Jsme
jediný komplexně koncipovaný nemovitostní fond zaměřený na lesní majetky, ale i další nemovitosti.

Vraťme se ještě k podnikání přímo s lesem. Pokud mám les a nevím si s ním rady, mohu ho prodat nebo svěřit do vaší péče?
Váš les oceníme s ohledem na požadovanou výnosovost tohoto aktiva, nabídneme vám kupní cenu, případně možnost výměny za prioritní akcie fondu. Jsme tedy schopni vám kromě komplexní správy zajistit i rychlou likviditu v případě odkupu vašeho majetku. Obecně, co se týče obchodu s pozemky, zaměřujeme se na lesní majetky do 50 hektarů, kde dává legislativa větší prostor pro návratnost investic. V České republice je evidováno téměř 400 tisíc vlastníků lesů, kdy u řady z nich jedinou možností, jak zpeněžit toto své aktivum, jsme my.

Jaký problém představují rizika v podobě
sucha nebo přemnoženého kůrovce?
Jsme obchodníci, s těmito riziky kalkulujeme a maximálně je využíváme v náš prospěch. Při převisu nabídky na trhu lesních majetků nakupujeme za pro nás velmi příznivé ceny. Maximálně
se budeme snažit využít všech dotačních možností v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a následnou obnovou lesních porostů. Odumírání lesních komplexů v některých lokalitách přinese do budoucna minimálně dvě věci. Tou první bude částečná změna druhové skladby lesů ve prospěch listnatých dřevin, druhou budou změny v majetkové držbě. Obojí vnímáme jako obchodní příležitost.


Velké přesuny majetků přinesly církevní restituce. Mezi nimi jsou i lesy. Vidíte tady nějaké možnosti a příležitosti?
Ze strany církví doposud evidujeme v souvislosti s vyplácenými finančními kompenzacemi spíše poptávku po lesních majetcích. Řadu obchodů jsme již uzavřeli. Předpokládáme, že časem
se budou naopak více objevovat příležitosti k nákupu nebo ke správě. Ne vždy je totiž správa nejen církevních majetků  zajišťována kvalifikovaně a efektivně.


Jaký bude podle vás trend v oblasti správy
lesních majetků v příštích letech?
V návaznosti na poškození značné části lesů suchem a kůrovcem dojde ke snížení výnosového potenciálu řady lesních majetků. Ze strany vlastníků, zejména v segmentu velkých majetků nad 50 hektarů, lze očekávat tlak na zefektivnění správy. Budou rovněž sílit požadavky lesnického sektoru na státní rozpočet. Na významu nabydou komplexní informační systémy, které umožní vyhodnocovat dopad každého hospodářského opatření na měsíční bázi. Vše uvedené vnímáme jako obrovskou příležitost pro uplatnění našich služeb. |

 


 

Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA

2018:
založil LAND VALUE FUND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

2014:
založil společnost Land Value, a.s.

2012:
krajským soudem v praze jmenován znalcem v oboru ekonomika a v oboru lesní hospodářství.

2010–2013:
podílel se na uvedení projektu prodej dříví na pni s oslovením konkurence na trhu.

2008:
absolvoval nottingham trent university, Brno international Business school, titul mBa.

2003–2009:
působil jako manažer ve společnosti CE Wood, a.s.

2002:
absolvoval vysoké učení technické v Brně, obor řízení a ekonomika podniku, titul ing.

1999–2002:
působil jako referent/analytik na ekonomickém úseku ředitelství podniku lesy české republiky, s.p.

1999:
absolvoval mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, obor lesní inženýrství, titul ing.


 Land Value, a.s.  |  Praha  | Česká republika

LAND VALUE

e-mail info@landvalue.cz  GSM+420 724 293 373

KOMPLEXNÍ SPRÁVA LESNÍCH MAJETKŮ  |  ZHODNOCOVÁNÍ POZEMKŮ  |  OBCHOD S POZEMKY  |  OBCHOD SE DŘEVEM  |  ZNALECKÁ ČINNOST |  PORADENSTVÍ  
   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  |  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.
Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.