Domů   RSS   Registrace  

Všeobecné obchodní podmínky | a.s.

CZ | EN

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“)
upravují bližší podmínky provozu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů, právní ujednání pro objednávky a uzavírání smlouvy
na internetových stránkách www.landvalue.cz.
(dále jen „internetové stránky“).

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají
(dále jen „uživatelé“)
internetové stránky a služby na nich poskytované.

Provozovatelem internetových stránek je Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA,
IČO 615 94 369, se sídlem Pláteníkova 48, 258 01, Vlašim,
email: info@landvalue.cz , tel.: +420 776 23 24 25 
(dále jen „provozovatel“).

Odeslání objednávky na internetových stránkách, resp. uzavření smlouvy na zpracování znaleckého posudku
je podmíněno souhlasem s těmito obchodními podmínkami.

Tyto podmínky jsou uživatelům poskytovány před odesláním objednávky a uzavřením smlouvy a jako takové mají rovněž povahu informativního sdělení provozovatele před uzavřením smlouvy vůči spotřebiteli. Zaškrtnutím možnosti „Seznámil jsem se s obchodními podmínkami [u1] a souhlasím s nimi“ uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami.

2. Vymezení pojmů

Uživatel je spotřebitel nebo podnikatel.

Uživatelem spotřebitelem (dále též „spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

Uživatel, který není spotřebitel, je podnikatel (dále též "podnikatel"). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Uvede-li uživatel v objednávce své identifikační číslo, či jinou identifikaci typickou pro podnikatele, pak uživatel bere na vědomí, že pro něj platí výlučně pravidla uvedená v těchto podmínkách pouze pro podnikatele.

Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi uživatelem a provozovatelem na základě závazné objednávky uživatele odeslané prostřednictvím internetových stránek. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zpracovat znalecký posudek z níže uvedených oborů, odvětví a specializací a závazek uživatele uhradit provozovateli odměnu:

a) EKONOMIKA

- Řízení, plánování a organizace ekonomikyˇ- lesního hospodářství a dílčích lesnických činností

- Ceny a odhady- pozemků, porostů a škod na nich

- Dodavatelskoodběratelské vztahy - posuzování a přezkoumávání smluvních vztahů a cen v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

b) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- Dříví - těžba - těžební a pěstební činnost, logistika, obchod

3. Sdělení provozovatele před uzavřením smlouvy

Provozovatel sděluje uživateli spotřebiteli, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora/poskytovatele internetu uživatele), Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky v souvislosti s komunikací na dálku; toto ustanovení se netýká příp. smluvní přepravy;

b) požaduje úhradu odměny na základě vystavené faktury se splatností 14 dní, kterou provozovatel zašle uživateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce a v tištěné podobě spolu se zpracovaným posudkem; v případě, že provozovatel bude v jednotlivém případě požadovat od uživatele úhradu zálohy, především v případech časově či odborně náročných nebo v případě požadavku uživatele na poskytnutí specifických služeb; poskytovatel se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat uživatele bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky uživatelem;

c) provozovatel na základě objednávky odeslané přes internetové stránky neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, takové smlouvy mohou být uzavřeny pouze na základě zvláštního ujednání provozovatele s uživatelem;

d) informace vztahující se k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, včetně lhůt a postupů pro uplatnění tohoto práva, úhrady nákladů spojených s navrácením a povinnosti uhradit poměrnou část odměny v případě odstoupení jsou uvedeny v čl. 6 těchto podmínek;

e) údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů jsou uvedeny v čl. 9 těchto podmínek;

f) ceny služeb jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

Ostatní ujednání těchto obchodních podmínek mají rovněž povahu informací poskytnutých před uzavřením smlouvy.

4. Uzavření smlouvy

Informace o službách a odměně za zpracování znaleckého posudku uváděné provozovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení posudku. V případě zjevné chyby bude uživatel bez zbytečného odkladu informován provozovatelem o skutečné ceně služby, kterou není povinen přijmout. V případě zjevné chyby nevzniká přijetím objednávky provozovatelem smlouva.

Návrh provozovatele poskytnout službu, resp. zpracovat znalecký posudek za určenou cenu učiněný na internetových stránkách je nabídkou s výhradou ztráty schopnosti provozovatele plnit. Za ztrátu schopnosti plnit se považuje především časová vytíženost a nemožnost vypracování posudku v přiměřené době, zdravotní komplikace bránící vypracování znaleckého posudku, pracovní cesta, čerpání dovolené apod. V takovém případě provozovatel informuje uživatele o nemožnosti plnit v očekávané lhůtě a navrhne alternativní termín dodání znaleckého posudku. Uživatel je v tomto případě oprávněn odmítnout nově navrhovaný termín, čímž nevznikne smlouva a provozovatel není povinen znalecký posudek dodat. Přijme-li uživatel náhradní termín, vzniká mezi stranami závazná smlouva a provozovatel je povinen zpracovat znalecký posudek v nově sjednaném termínu.

Potvrzení o uzavření smlouvy a daňový doklad budou uloženy u provozovatele v elektronickém archivu. Uživateli poskytne provozovatel potvrzení o uzavření smlouvy v elektronické podobě na jejich výslovnou žádost.

Daňový doklad, který je zároveň dokladem o uzavření smlouvy, zašle provozovatel uživateli po vypracování znaleckého posudku na emailovou adresu uživatele uvedenou v objednávce a v tištěné podobě spolu se znaleckým posudkem poštou, s čímž uživatel odesláním objednávky vyslovuje souhlas.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, není-li s uživatelem dohodnuto jinak.

Obrázky na internetových stránkách mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zcela odpovídat skutečné podobě poskytovaných služeb, resp. poskytnutým znaleckým posudkům.

Před podáním objednávky je uživateli umožněno zkontrolovat zadané vstupní údaje formou shrnutí objednávky a zadaných údajů. V případě, že uživatel zjistí chyby vzniklé při zadávání dat, je před podáním závazné objednávky oprávněn veškeré údaje měnit. V případě změny zadaných údajů dojde k novému shrnutí objednávky a zadaných údajů, které je uživatel opětovně oprávněn měnit až do podání závazné objednávky.

Přijetí nabídky uživatelem s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Uživatel se při výběru služby nemůže odchýlit od nabídky provozovatele. Pokud uživatel v objednávce uvede jinou službu, resp. jiný znalecký posudek, než které provozovatel nabízí, smlouva nevznikne. Poskytovatel zároveň nemůže dodat jiný znalecký posudek, než si uživatel objednal, ledaže se strany dohodnou jinak.

Objednávka uživatele je závazná. V případě, že z nabídky na internetových stránkách a objednávky budou vyplývat veškeré podstatné náležitosti smlouvy, zejm. dostatečná identifikace uživatele, předmět posudku, termín plnění, způsob určení odměny za zpracování posudku, pak smlouva vzniká odesláním objednávky uživatelem. V tomto případě provozovatel zašle uživateli na jím uvedenou emailovou adresu potvrzení přijetí objednávky, které je zároveň potvrzením o uzavření smlouvy. V případě, že provozovatel bude ke zpracování posudku vyžadovat další podklady, které uživatel neuvedl v objednávce, kontaktuje uživatele na jím uvedené emailové adrese, případně telefonním čísle. Uživatel se v tomto případě zavazuje poskytnout provozovateli veškerou součinnost nezbytnou pro náležité zpracování posudku, i v tomto případě vzniká smlouva již odesláním objednávky, lhůta pro vypracování posudku se však prodlužuje o dobu, než uživatel dodá provozovateli veškeré požadované podklady a informace.

V případě, že z nabídky na internetových stránkách a objednávky nebudou vyplývat veškeré podstatné náležitosti, především termín plnění, případně provozovatel v době objednávky ztratí schopnost plnit v souladu s ustanovením toho článku, případně dle požadavku uživatele a jím dodaných podkladů a informací bude zpracování vyžadovat delší lhůtu, zašle provozovatel uživateli na jím uvedenou emailovou adresu návrh nového termínu zpracování posudku. Uživatel je v tomto případě oprávněn odmítnout nově navrhovaný termín, čímž nevznikne smlouva a provozovatel není povinen znalecký posudek dodat. Přijme-li uživatel náhradní termín, vzniká mezi stranami závazná smlouva a provozovatel je povinen zpracovat znalecký posudek v nově sjednaném termínu. Ustanovení o doložení podkladů dle předchozího odstavce platí obdobně i v tomto případě.

Provozovatel po doručení objednávky uživatele na jím uvedenou emailovou adresu potvrdí přijetí objednávky spolu se zněním těchto obchodních podmínek.

Uživatel před odesláním závazné objednávky zaškrtne možnosti:

a) „Seznámil jsem se s obchodními podmínkami a souhlasím s nimi“, čímž uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami.

b) „Souhlasím se okamžitým zahájením činnosti ke zpracování znaleckého posudku dle objednávky a tedy s okamžitým poskytováním služeb. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v tomto případě nemám zákonnou možnost odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě po uzavření smlouvy“, čímž uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. Odměna a doručení posudku

Odměna provozovatele za zpracování posudku bude určena v konečném vyúčtování, které zašle provozovatel na email uživatele a spolu se znaleckým posudkem v tištěné podobě. Odměna je určena dle hodinové sazby uvedené na internetových stránkách a v objednávce. Vedle odměny má provozovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se zpracováním posudku, zejm. na cestovní náklady. O nutnosti vynaložit takové náklady bude uživatel informován předem.

V případě prodlení uživatele podnikatele s úhradou odměny a účelně vynaložených nákladů má provozovatel nárok požadovat úrok z prodlení ve výši 15% p.a.

Provozovatel odešle znalecký posudek uživateli kompletní, nejpozději ve lhůtě dle uzavřené smlouvy, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.

Informace o přijímaných způsobech platby a způsobech dopravy jsou uvedeny zde[u4] . Provozovatel nepožaduje žádné dodatečné poplatky a úhrady v závislosti na způsobu platby.

Provozovatel je oprávněn vyúčtovat uživateli náklady marného dodání posudku v nezbytně nutné výši, zejm. požadovat úhradu poštovného, z důvodu nedostatku součinnosti na straně uživatele.

6. Odstoupení od smlouvy

Uživatel spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se nejedná o případ, kdy mu právo odstoupení od smlouvy nenáleží. Právo odstoupit od smlouvy nezávisí na způsobu převzetí posudku či provedení platby.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není spotřebitel povinen uvádět důvod svého odstoupení od smlouvy. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (o zpracování znaleckého posudku), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že pomocí závazného objednávkového formuláře na internetových stránkách dává výslovný souhlas k tomu, aby služby dle smlouvy byly poskytovány před uplynutím lhůty pro odstoupení, resp. aby provozovatel započal činnosti ke zpracování znaleckého posudku okamžitě po uzavření smlouvy.

Pro případ, že by spotřebitel platně odstoupil od smlouvy ve 14 denní lhůtě od uzavření smlouvy, kdy provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti uživatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí uživatel provozovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, resp. poměrnou část odměny za čas, který již provozovatel na zpracování znaleckého posudku vynaložil, s čímž uživatel výslovně souhlasí a bere na vědomí. Spotřebitel však není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu již byl znalecký posudek poskytnut.

Provozovatel je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal, kdy je však provozovatel oprávněn si započíst poměrnou část odměny určenou dle předchozího odstavce

Provozovatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Uživatel podnikatel nemá v žádném případě právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě dle těchto podmínek obchodních podmínek.

7. Práva z vadného plnění

Uživatel spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u posudku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Provozovatel neposkytuje uživateli záruku za jakost.

Odpovědnost provozovatele za vady vůči uživateli podnikateli se řídí pouze občanským zákoníkem a nepoužije se ustanovení těchto obchodních podmínek o právech z vadného plnění.

Požádá-li o to uživatel spotřebitel, potvrdí mu provozovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může uživatel práva z nich uplatnit.

Uživatel spotřebitel může u provozovatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí posudku podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového posudku bez vad.

Není-li odstranění vady nebo dodání nového posudku možné, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení odměny v plné výši.

Provozovatel není povinen nároku uživatele spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že uživatele spotřebitel před převzetím posudku o vadě věděl nebo ji sám způsobil, zejm. poskytnutím neúplných, nepravdivých či zkreslujících údajů a podkladů pro vyhotovení znaleckého posudku

Uživatel je povinen oznámit vadu provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamaci uživatele spotřebitele, včetně odstranění vady, provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě.

Provozovatel se zavazuje o vyřízení reklamace uživatele informovat emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou provozovateli sděleny, nebudou bez souhlasu uživatele poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel odesláním objednávky uděluje provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, datum narození/rodné číslo, telefon a emailové spojení, uživatel podnikatel pak také název/firmu, IČO a sídlo, a to na dobu 10 let od odeslání objednávky. Tyto údaje slouží především pro splnění smlouvy ze strany provozovatele.

Provozovatel, jakožto správce osobních údajů prohlašuje, že získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití.

Uživatel může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání osobních údajů e-mailem. Po uskutečnění objednávky, může být předán e-mail uživatele společnosti zabývající se hodnocením spokojenosti zákazníků za účelem vyplnění dotazníků, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb, s čímž uživatel odesláním objednávky výslovně souhlasí. Vyplnění dotazníku není pro uživatele povinné.

Uživatele vstupem na internetové stránky souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

Provozovatel je oprávněn rozesílat reklamu na emailovou adresu uživatele, kterou provozovatel získal v souvislosti s poskytnutím služby, pokud provozovatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní služby a uživatel reklamu nezakázal. Provozovatel je povinen uživatele při získání jeho emailové adresy i při každém jejím použití k reklamě zřetelně upozornit na právo přikázat bez zvláštních nákladů ukončení zasílání reklamy. Uživatele je rovněž kdykoli oprávněn provozovateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

9. Řešení sporů a stížnosti

Vzájemné spory mezi provozovatelem a uživatelem řeší české obecné soudy.

Uživatel spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s uživatelem, pokud jej uživatel neodmítne.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Stížnosti a připomínky uživatele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi provozovatelem a uživatelem, vyřizuje provozovatel v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti, reklamace a připomínky může uživatel uplatnit na emailové adrese: info@landvalue.

Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

10. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky kdykoli jednostranně měnit, nové podmínky s jejich účinností zveřejní na internetových stránkách. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto smluvních podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tento portál nadále používat a využívat služeb provozovatele.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

Veškeré vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, především občanským zákoníkem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.10.2018.


 

Obchodní podmínky jsou ke stažení dostupné zde .

 Land Value, a.s.  |  Praha  | Česká republika

LAND VALUE

e-mail info@landvalue.cz  GSM+420 724 293 373

KOMPLEXNÍ SPRÁVA LESNÍCH MAJETKŮ  |  ZHODNOCOVÁNÍ POZEMKŮ  |  OBCHOD S POZEMKY  |  OBCHOD SE DŘEVEM  |  ZNALECKÁ ČINNOST |  PORADENSTVÍ  
   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  |  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.
Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.